Regulamin


REGULAMIN Produkt Roku „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu"

Edycja 2019


§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Produkt Roku" jest wydawca czasopisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu firma Wydawnictwo Trade Media International sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rzymowskiego 30 w Warszawie.
 2. Celem Konkursu jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane w stosunku do wersji poprzedniej, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na rynku polskim w 2019 roku.
 4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu w odpowiednim terminie w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w regulaminie.


§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie produktu do 6 listopada 2019 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
 2. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 3. Zgłaszanie produktów do Konkursu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pr.utrzymanieruchu.pl.
 4. Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty w każdej kategorii.
 5. Zgłoszenie produktu do Konkursu powinno zawierać:

  a. Nazwę, dane teleadresowe, logo oraz opis firmy zgłaszającej produkt;
  b. Dane osoby zgłaszającej produkt;
  c. Oficjalną nazwę produktu;
  d. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
  e. Kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany;
  f. Krótki opis produktu (do 400 znaków ze spacjami);
  g. Opis produktu (do 3000 znaków łącznie ze spacjami);
  h. Jedno lub kilka zdjęć produktu jednoznacznie podpisanych.

 6. Organizator Konkursu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor niezbędne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
 8. W Konkursie, poza zgłoszonymi produktami, mogą wziąć również udział produkty opisywane na łamach czasopisma „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu".
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.


§ 3
Kategorie konkursowe

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu" ma na celu wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:

  a. BHP
  b. Chemia techniczna / Środki smarne
  c. Diagnostyka, monitorowanie i regulacja
  d. Druk 3D, wytwarzanie addytywne
  e. Elementy instalacji elektrycznych i energetycznych
  f. Elementy instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, c.o. oraz kanalizacyjnych 
  g. Elementy instalacji smarowych i olejowych
  h. Narzędzia i wyposażenie warsztatu Utrzymania Ruchu
  i. Oprogramowanie dla działu Utrzymania Ruchu i produkcji
  j. Podzespoły i drobne elementy mechaniczne
  k. Przemysł 4.0
  l. Urządzenia mechaniczne
  m. Urządzenia do transportu
  n. Urządzenia i maszyny z napędem elektrycznym, Silniki elektryczne
  o. Usługi dla przemysłu
  p. Wyposażenie hal magazynowych
  r. Wyposażenie IT dla działu Utrzymania Ruchu i produkcji

 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii konkursowych m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.


§ 4
Jury konkursowe

 

 1. Do analizy zgłoszonych produktów Organizator powołuje jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego oraz eksperci do spraw przemysłu.
 2. Do obowiązków jury konkursowego należy ocena zgłoszonych produktów według kryteriów ustalonych przez Organizatora:
  a. Innowacyjność;
  b. przydatność w praktyce;
  c. łatwość w użyciu;
  d. potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu.
 3. Wszyscy członkowie jury konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika Konkursu.
 4. W razie potrzeby jury konkursowe może wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji mogących mieć decydujący wpływ na wejście do ścisłego finału – głosowania czytelników.


§ 5
Etapy konkursu i zasady głosowania

 

 1. Konkurs „Produkt Roku" magazynu „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu" jest wieloetapowy.
 2. W początkowym etapie wszystkie zgłoszone w terminie produkty będą analizowane przez redakcję, która zadecyduje o produktach znajdujących się na krótkiej liście.
 3. Niezależne jury konkursowe, w skład którego wejdą wybrani przedstawiciele środowiska naukowego udzieli odpowiedzi i wraz z głosowaniem czytelników wybierze zwycięzcę w każdej kategorii.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz konkursowy znajdujący się na stronie www.pr.utrzymanieruchu.pl.
 5. Głosowanie trwa od 7 lutego do 9 marca 2020 roku.
 6. Głosujący ma możliwość oddania głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii konkursowej.
 7. Jedna osoba może głosować tylko jeden raz na produkt z każdej kategorii.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 9. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 10. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o.
 11. W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę punktów wynikających z sumy z oddanych głosów Czytelników oraz ocen jury.
 12. Sposób liczenia zwycięskiego produktu – 60% wartości: głosy Czytelników oraz 40% decyzja jury.
 13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwa lub więcej produktów w danej kategorii, o zwycięstwie zdecyduje jury konkursowe, które ma prawo przyznać nagrody „Ex aequo".
 14. W wyjątkowej sytuacji o zwycięstwie w poszczególnej kategorii zdecyduje jury konkursowe.


§ 6
Promocja konkursu

 

 1. Konkurs będzie promowany na łamach magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, na portalu www.utrzymanieruchu.pl, w cyklicznych newsletterach oraz na imprezach branżowych, które zostały objęte patronatem medialnym przez magazyn Inżynieria & Utrzymanie Ruchu.
 2. Opisy wybranych zgłoszonych/kandydujących produktów będą zamieszczone w magazynie Inżynieria & Utrzymanie Ruchu w specjalnym dziale „Produkt Roku - w wydaniach od września 2019 do stycznia 2020 roku według wytycznych ustalonych przez redakcję czasopisma.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji w magazynie wybranych przez siebie produktów zgłoszonych do konkursu Produkt Roku.
 4. Produkty, które przejdą do finałowego etapu Konkursu zostaną opisane w wydaniu styczeń/luty magazynu „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu", który w dużej mierze będzie poświęcony Konkursowi „Produkt Roku".
 5. Firmy, których produkty biorą udział w finałowym etapie konkursu – głosowanie Czytelników, mogą wykorzystywać logo konkursu „Produkt Roku" wyłącznie do celów promocji procesu głosowania w konkursie „Produkt Roku" Inżynieria & Utrzymanie Ruchu.
 6. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Produkt Roku" w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.


§ 7
Nagrody

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.
 2. Zwycięskie firmy będą miały prawo wykorzystywać logotyp „Produkt Roku" w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Produkt Roku" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.
 3. Firmy będą miały prawo prezentowania dyplomu „Produkt Roku" podczas wszelkich imprez promocyjnych w Polsce i za granicą.


§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualne informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej: www.pr.utrzymanieruchu.pl.
 2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora:

  Redakcja Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
  Wydawnictwo Trade Media International
  ul. Rzymowskiego 30
  02-697 Warszawa
  tel. +48 22 852 44 15
  e-mail: konkursy@trademedia.us

 3. Zgłoszenia produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

Version in English


zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce